Objednávka webhostingu:
www.
Vyhľadávanie:

fulltext
slovensky

Všeobecné obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Obchodná spoločnosť ARMIN spol. s r.o. vydáva týmto v zmysle § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako "VOP"):


2. ZMLUVNÉ STRANY

ARMIN je obchodná spoločnosť ARMIN spol. s r.o., so sídlom SNP 8, Nové Mesto nad Váhom, PSČ 915 01, Slovenská republika, IČO: 36687871 zapsísaná v obchodnom registri vedenom Krajským obchodným súdom v Trenčíne, oddiel R, vložka 17148, bankové spojenie: ČSOB pobočka Nové Mesto nad Váhom č.ú. 4005009467 / 7500, kontaktné adresy pre písomný styk:
Poštový: ARMIN spol. s r.o., SNP 8, Nové Mesto nad Váhom, PSČ 915 01, Slovenská republika
E-mail: mejl
ďalej ako "Poskytovateľ"

Zákazníkom je fyzická (podnikateľ alebo nepodnikateľ) alebo právnická osoba, ktorej ARMIN spol. s r.o. poskytuje Služby na základe uzavretej Zmluvy alebo Objednávky podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.
ďalej ako "Zákazník"


3. DEFINÍCIA POJMOV
Pojmy užívané s veľkým počiatočným písmenom majú pre účely týchto VOP následujúcí význam:

 • VOP definujú obchodný vzťah medzi Poskytovateľom a Zákazníkom. V súlade s nimi Poskytovateľ poskytuje resp. poskytne Zákazníkovi (na základe Zmluvy alebo Objednávky) služby za podmienok definovaných Prevádzkovými podmienkami. Podpisom Zmluvy alebo potvrdením Objednávky Zákazník schvaluje, že sa zoznámil a súhlasí so znením VOP a že týmito VOP sa riadia zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, pokiaľ Zmluva nestanoví inak.
 • Zmluva alebo Objednávka je dokument alebo súbor dokumentov definujúcich zmluvné vzťahy uzavřené mezi Poskytovateľem a Zákazníkem v souladu s VOP.
 • Zákaznické centrum je technická podpora, ktorou je možno kontaktovať e-mailom (mejl) alebo telefonicky (+421 949 312 352)
 • Fakturačné obdobie je obdobie, na ktoré bola Služba objednaná a bola vystavená výzva k platbe, alebo zálohová faktúra.
 • Prevádzkovými podmienkami Služby sa rozumie súbor dokumentov definujúcich technické, organizačné a cenové podmienky čerpania Služby. Tieto dokumenty majú písomnú povahu a doplňujú VOP.
 • Službou sa rozumie Služba poskytovaná Poskytovateľom Zákazníkovi na základe Zmluvy alebo Objednávky uzavretej medzi Poskytovateľom a Zákazníkom v súlade s VOP a Prevádzkovými podmienkami, ktorými je Zákazník povinný sa riadiť.
 • Server je súbor HW prostriedkov, na ktorom môžu byť prevádzkované typické internetové Služby (HTTP server, FTP server, MAIL server a dalšie).
 • Dedikovaný server je samostatný server vyhradený celý iba jedinému Zákazníkovi.
 • Virtuálny server je Služba prenosu dát po sieti internet pod protokolom HTTP a/nebo prevádzka dohodnutého počtu e-mailových schránok na internetovej adrese.
 • Sieťová infraštruktúra je súbor hardwarových a softwarových prostriedkov umožňujíci prevádzku serveru.
 • Prevádzka serveru je chod serveru za účelom prenosu dát z a na server po sieti internet.
 • Výpadok prevádzky serveru (Virtuálneho serveru) je prerušenie chodu niektorej zo základných služieb serveru (Virtuálneho serveru), spôsobujúci jeho úplnú nefunkčnosť.
 • Obsah Zákaznického serveru (Zákaznicke dáta) je súbor všetkých dokumentov vo forme súborov umiestených Zákazníkom na server do jemu vyhradenej časti pamäťového priestoru.
 • Ilegálny obsah - jedná sa predovšetkým o taký obsah Zákaznickeho serveru alebo Virtuálneho serveru, ktorý je v rozpore:

s právnym poriadkom Slovenskej republiky,

s normami príslušných orgánov Európskej únie, Európskych společenstiev, Europského hospodárského spoločenstva, pokiaľ sa na základe pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únií priamo aplikujú tiež na teritórium Slovenskej republiky,

s medzinárodnou Zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola publikovaná v Zbierke zákonov alebo v Zbierke medzinárodnych zmlúv,

s dobrými mravami

so zásadami poctivého obchodného styku.

se zvyklosťami alebo

s rozhodnutím súdu alebo

právnymi obyčajmi daného jazykového teritória.

 • Registrácia domény (registračná Služba, registrácia) je Služba prevádzkovaná Poskytovateľom a slúži pre registráciu internetových doménových mien (domén) II. resp. III. stupňa pod vybranými národnými a nadnárodnými TLD (Top Level Domains) I. stupňa resp. II. stupňa.
 • Písomný, písomne - jedná se o dokument alebo zdelenie zmluvnej strany ve forme či už listinnej alebo elektronickej, doručenej na kontaktnú adresu pre písomný styk strany druhej alebo umiestenej na příslušných WWW stránkach Poskytovateľa a prístupné Zákazníkovi prostredníctvom siete internet. Charakter písomného zdelenia má taktiež vyplnenie a odeslanie formulára na příslušných WWW stránkach Poskytovateľa.
 • WWW stránky Poskytovateľa sú stránky www.armin.sk
 • Prejavom slobodnej vôle k uzavreniu Zmluvy sa rozumie písomné uzavrenie Zmluvy alebo písemné potvrdenie Objednávky na Služby poskytnutím kontaktných a fakturačných údajov Zákazníkom v rozsahu požadovanom Poskytovateľom spolu s vyjadrením súhlasu Zákazníka s VOP a s Prevádzkovými podmienkami Služby a to i elektronicky prostredníctvom prostriedkov siete internet.
 • Oznámenie (upozornenie) doručené obvyklým spôsobom je oznámenie uskutočnené písomne.
 • Kontaktná adresa je poštovná adresa miesta alebo adresa elektronickej pošty.
 • Obchodným zákoníkom je zákon č. 513/1991 Zb.z., v znení predpisov jeho meniacich a doplňujúcich; alebo zákon jeho nahradzujúci.
 • Občianskym zákoníkom je zákon č. 188/2006 Zb.z., v znení predpisov jeho meniacich a doplňujícich; alebo zákon jeho nahradzujúci.
 • Autorským zákonem je zákon č. 383/1997 Zb.z., o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon), v platnom znení.
 • Predpisy o elektronickom podpise sú predovšetkým Zákon č. 215/2002 Zb. z., o elektronickom podpise a o zmene niektorých ďalších zákono (zákon o elektronickom podpise), v platnom znení.
 • Doba čerpania Služby je doba od zahájenia do ukončenia poskytovania Služby Poskytovateľom Zákazníkovi.
 • Zahájením čerpania Služby je okamžik, kedy Zákazník začal alebo mohol začať využívať Službu, alebo kedy Služba bola dostupná na základe VOP a/alebo Prevádzkových podmienok Služby.
4. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY SLUŽIEB
 • Podmienky pre poskytovanie služieb Virtuálneho serveru
Služby Virtuálneho serveru sú poskytované na základe Objednávky Zákazníka.
Platný cenník Služby v elektronickej podobe
Cena za poskytnutie resp. poskytovanie Služby je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka.
Dalšie cenové podmienky - zľavy, provízie, bonusy - ktoré sa vzťahujú k objednávke alebo Zmluve, sú vždy také, ktoré sú platné podľa aktuálneho ceníka.
Zákazník nie je oprávnený rozosielať prostrednictvom poskytovaných služieb žiadnu nevyžiadanú poštu - tzv. spam alebo sprostredkovať rozosielanie nevyžiadanej pošty tretej strane. Pokiaľ tak učiní, môže to býť dôvodom k prerušeniu prevádzky Zákazníckeho serveru alebo k okamžitému zastaveniu prístupu k Zákazníkovemu poštovnému účtu.
Opätovné uvedenie do prevádzky Zákazníkovho poštového účtu bude povolené až po odstránení uvedených nedostatkov podľa predošlého bodu a bude spoplatnené podľa platného cenníka.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo informovať Zákazníka o zmenách poskytovanoa služieb formou e-mailovej správy. Táto bude zaslaná na e-mailovú adresu, uvedenú klientom pri registrácii v Zákaznickej databáze. Neobdrýania klientovho vyjadrenia po uplynutí 21 dňov od zaslania e-mailu bude považované za súhlas s navrhovanými zmenami.
V prípade nefunkčnosti Virtuálneho serveru má Zákazník nárok na uplatnenie sankcií smerom k Poskytovateľovi.
V prípade, že má Zákazník k Virtuálnemu serveru objednanp databázu, smie ju využívať iba pre Služby objednané u Poskytovateľa . Vzdialené pripojenie do databáze je možné zariadiť na vyžiadanie pre jednu alebo viacej konkrétnych IP adries a iba pre účely administrácie.
Výpoveď Služby zo strany Zákazníka je možné uskutočniť iba elektronickou cestou (na adresu mejl) . Táto výpoveď je vždy platná až od začiatku následujúceho fakturačného obdobia.
V prípade, že Zákazník vypovie prevádzkovanie Služby v priebehu fakturačného obdobia, nemôže uplatniť nárok na vrátenie čiastky za prevádzku Služby do konca fakturačného obdobia.
 • Podmienky pre poskytovanie služieb Dedikovaného serveru
Služby dedikovaného serveru sú poskytované na základe Objednávky alebo Zmluvy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom. Túto Zmluvu obdrží Zákazník na vyžiadanie u odpovedného pracovníka Poskytovateľa na e-mailovej adrese mejl
Platný cenník Služby v elektronickej podobe.
 • Podmienky pre poskytovanie služieb registrácie domén
Služby registrácie domén sú poskytované na základe Objednávky Zákazníka.
Platný cenník Služby v elektronickej podobě.
 • Podmienky pre poskytovanie webdesignových služieb
Webdesignové Služby sú poskytované na základe Zmluvy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom.
5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA
 • Poskytovateľ sa zaväzuje písomne informovať Zákazníka o všetkých okolnostiach znemožňujúcich poskytovanie služieb podľa Objednávky alebo Zmluvy, pokiaľ sú mu tieto skutočnosti známe vopred, tak, aby mohli byť zo strany Zákazníka prijaté nutné opatrenia. To sa týka predovšetkým prerušenia prevádzky z dôvodu nutnej správy sieťovej infraštruktúry, prerušenie dodávky elektrickej energie, havárie, rekonštrukcie objektov a inžinierskych sietí či priestorov, v ktorých sú Služby poskytované.
 • Písomný záznam podľa predchádzajúcej vety slúži ako dôkazný prostriedok, obecne zmluvnými stranami rešpektovaný.
 • Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prerušenie poskytovania služieb Zákazníkovi podľa týchto VOP v prípade zásahu tretích osôb či vyššej moci (predovšetkým povodne, požiar, vietor, vojna, zemetrasenie apod.) alebo v prípade poruchy na zariadení tretích dodávateľov (predovšetkým rozsiahly a dlhodobý výpadok dodávky elektrickej energie, telekomunikačného spojenia atd.), pokiaľ týmto skutočnostiam preukázateľne nebolo možné zabrániť alebo neboli spôsobené nedbalosťou Poskytovateľa a alebo boli spôsobené neodvratiteľnou udalosťou nemajúca pôvod v prevádzke Služby.
 • Poskytovateľ vykonáva svojím menom a na svoj účet majetkové práva k dielu v zmysle autorského zákona, ktoré vytvoril ku splneniu svojich povinností vyplývajúcich z týchto VOP a zo Zmluvy a Objednávky.
 • Záväzky vzniknuté nesprávnou alebo niekoľkonásobnou úhradou zo strany Zákazníka Poskytovateľ vracia, pokiaľ prekročia čiastku 100,- Sk.
6. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
 • Zákazník je povinný sa pred zahájením čerpania Služby zoznámiť s obsahom VOP a Prevádzkových podmienok.
 • Zákazník nesmie prevádzkovať na svojom Serveri (Virtuálnom serveri) Závadný obsah.
 • Zákazník súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený v priebehu poskytovania Služby zmeniť svoje VOP alebo Prevádzkové podmienky. Oznámenie o zmene je prevedené písomne. Ak nesúhlasí Užívateľ s novými VOP alebo Prevádzkovými podmienkami (v prípade navýšenia cien so zmenou v cenníku), je oprávnený vypovedať Zmluvu o čerpaní Služby do tridsiatich (30) dňov od okamžiku oznámenia citovaných zmien Zákazníkovi. V prípade, že Zákazník nedoručí Poskytovateľovi do 30 dňov od oznámenia zmeny svoje rozhodnutie ukončiť čerpanie Služby z dôvodu neakceptovania nových VOP či Prevádzkových podmienok, považuje sa toto za súhlas Zákazníka s novým znením VOP či Prevádzkových podmienok.
 • Ak nestanoví Zmluva, Objednávka alebo v konkretnom prípade VOP inak, súhlasí Zákazník s tým, že Poskytovateľ je oprávnený:
uskutočniť krátkodobé prerušenie v poskytovaní Služby na nevyhnutne dlhú dobu za účelom údržby a prípadných opráv svojich zariadení,
pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie Služby, pokiaľ je poskytovanie Služby znemožnené alebo obmedzené objektívne neodvrátiteľnou udalosťou, ktorú nemohla predvídať alebo jej zabrániť (hlavne vyššia moc a obdobné okolnosti vylučujúce odpovednosť v zmysle obchodného zákoníka),
dočasne prerušiť či obmedziť poskytovanie Služby v nezbytnom rozsahu bez predchádzajúceho upozornenia Zákazníka, ak je Služba využívaná v rozpore so Zmluvou či Objednávkou a dochádza tým k ohroženiu funkcie zariadenia Poskytovateľa alebo tretích subjektov. V ostatných prípadoch podstatného porušenia záväzkov daných VOP alebo právnymi predpismi môže Poskytovateľ obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služby bez predchádzajúceho upozornenia Zákazníka, popr. po marnom uplynutí lehoty, pokiaľ ju Poskytovateľ stanoví k odstráneniu závadného stavu.
 • Zákazník se zaväzuje písemne oznámiť Poskytovateľovi akékoľvek zmeny svojich identifikačných, fakturačných a kontaktných údajov poskytnutých pri objednávke Služby, do 10 dňov od okamžiku, kedy zmena nastala. V prípade nesplnenia tejto povinnosti nesie Zákazník odpovednosť za vzniknutú škodu.
 • S osobnými údajmi Zákazníka je nakladané plne v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Zb.z. Tým nie je dotknuté právo Poskytovateľa v prípade Objednávky použiť údaje poskytnuté v tejto súvislosti Zákazníkom následujúcim spôsobom:
použitie pre marketing v rámci služieb Poskytovateľa, vývoj a zlepšenie služieb poskytovaných Zákazníkom,
použitie pre personifikáciu stránok čerpaných služieb, predovšetkým zasielanie novinek a uvedenie v on-line referenciach,
poskytnúť údaje nutné pre vykonanie Služby tretím stranám - napríklad pri registrácií domény.
 • Zákazník souhlasí s tým, že niektoré údaje poskytnuté v súvislosti s Objednávkou určitej Služby môžu byť verejne prístupné (napr.: po zadaní dotazu na konkrétne doménové meno sú poskytované dáta o majiteľovi registrovanej domény ako zpracovaný dátový výstup z databáz registrátorov).
 • Zákazník nesie odpovednosť za obsah svojho Zákazníckeho serveru a je v primeranom rozsahu nositeľom alebo vykonávateľom autorských práv ku svojim dátam.
 • Zákazník sa zaväzuje prevádzať platby nejneskôr k dátumu splatnosti faktúry, zálohovanej faktúry alebo výzvy k platbe. Dňom platby faktúry, zálohovanej faktúry alebo výzvy k platbe sa rozumie deň pripísania platby na účet Poskytovateľa. V prípade omeškania sa s platbou je Poskytovateľ oprávnený účtovať Zákazníkovi zmluvný úrok z oneskorenia.
 • Porušenie niektorého z ustanovení týchto VOP Zákazníkom alebo príslušnej Zmluvy, môže býť dôvodom k okamžitému prerušeniu poskytovania Služby. V takomto prípade sa má za to, že Zákazník odstúpil od príslušnej Zmluvy alebo Objednávky. Zákazník stráca nárok na vrátenie už zaplatenej úhrady, resp. Poskytovateľ neztráca nárok na úhradu za Služby za celé fakturačné obdobie. V prípade zálohovanej formy úhrady služieb je vyúčtované poskytnutie Služby za jedno celé fakturačné obdobie.
 • Zákazník je povinný:
Službu užívať iba spôsobom, ktorý je v súlade s týmito VOP, s Prevádzkovými podmienkami Služby, so Zmluvou a s prípadnými pokynmi Poskytovateľa;
v prípade zakúpenia Služby webhosting - ŠTUDENT smie Zákazník túto Službu využívať výhradne iba na študentské a osobné účely. Je neprípustné túto Službu využívať na podnikateľské a iné činnosti súvisiace s dosiahnutím finančného zisku. V prípade zistenia takejto skutočnosti je toto dôvodom k zaniknutiu Zmluvy a Prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť Zákazníkovi alikvotnu čiastku z predplatenej Služby webhosting ŠTUDENT;
umožniť Poskytovateľovi v primeranej miere prístup k zariadeniam u neho Poskytovateľom inštalovaným, učiniť opatrenia za účelom ochrany majetku vo vlastníctve Poskytovateľa, pred jeho poškodením, stratou, odcudzením, zničením alebo zneužitím (zabrániť nepovolaným osobám v manipulácií so zariadeniami Poskytovateľa apod.);
oznámiť bez zbytočného odkladu akékoľvek závady na zariadeniach a Službách podľa týchto VOP a príslušnej Zmluvy, vrátane potrieb všetkých opráv, ktoré má previesť Poskytovateľ;
dodržovať práva a chrániť oprávnené záujmy Poskytovateľa a tretích osôb. Nešíriť informácie, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi alebo týmito VOP alebo dobrými obchodnými zvyklosťami;
okamžite reklamovať vadné poskytovanie Služby v prípade vadného poskytnutia Služby, ďalej, najneskôr do 25 dní od doručenia reklamovať nesprávne vyúčtovanie ceny, inak toto právo zanikne. Reklamácia sa uplatňuje písomne na adresu Poskytovateľa a musí obsahovať popis reklamovanej závady. Reklamácie sa vyriaďujú spravidla v lehotách od 1 do 30tich kalendárnych dňov, podľa ich zložitosti a technickej alebo administratívnej náročnosti. Uplatnenie reklamácie proti výške účtovanej ceny za Službu nemá odkladný účinok a Zákazník je povinný zaplatiť účtovanú cenu v plnej výške do termínu splatnosti. Na základe kladne vyriadenej reklamácie má Zákazník právo na vrátenie preplatku z ceny alebo na zníženie ceny.
 • Akékoľvek technické zariadenia, materiály a prostriedky poskytnuté alebo zapožičané Zákazníkovi v dobe čerpania Služby vráti Zákazník v riadnom stave Poskytovateľovi najneskôr do 7 kalendárnych dňov po ukončení čerpania Služby, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo inak nestanovia v konkrétnom prípade tieto VOP.
 • Pri platbe zo zahraničia je Zákazník povinný uhradiť akékoľvek bankovné poplatky tak, aby bola na účet Poskytovateľa pripísaná úhrada za poskytnuté Služby v plnej výške.
7. DOBA ČERPANIA SLUŽIEB
 • Zmluva o poskytovaní Služby sa uzaviera na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo inak nestanovia v konkrétnom prípade tieto VOP.
 • Zmluva zaniká:
písomnou dohodou zmluvných strán
uplynutím zjednanej výpovednej lehoty podľa písomnej výpovede, ak byla Zmluva uzavretá na dobu neurčitú
uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva zjednaná
odstúpením od Zmluvy. Právne účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia jeho písomného vyhotovenia niektorej zo zmluvných strán. V pochybnostiach platí, že odstúpenie je doručené tretím kalendárnym dňom odo dňa jeho preukázateľného odoslania.
 • Službu poskytnutú na základe Objednávky je možné vypovedať autorizovanou písomnou výpoveďou zaslanou elektronickou cestou (e-mailom) alebo autorizovanou písomnou žiadosťou zaslanou na kontaktnú adresu Poskytovateľa.
 • Výpoveď Služby je platná až od začiatku nasledujúceho fakturačného obdobia.
 • Akékoľvek, do tej doby nevyfakturované a neuhradené, peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo Zmluvy či Objednávky budú vyrovnané najneskôr do 30 kalendárnych dňov po ukončení Zmluvy či zrušení Objednávky.
 • Čerpanie Služby sa riadi tými VOP, ktoré platia v okamžiku, kedy je Služba skutočne čerpaná. Akékoľvek ustanovenia týchto VOP alebo prísl. Zmluvy zostávajú v platnosti i po prípadnom ukončení Zmluvy z jakéhokoľvek dôvodu a jakýmkoľvek spôsobom.
8. PLATOBNÉ PODMIENKY
 • Cena za zriadenie služieb a prevádzku služieb pre zvolené platobné obdobie je splatná predom na účet Poskytovateľa na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného Poskytovateľom pred zriadením služby.
 • Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů. Datem splatnosti se rozumí datum připsání částky na účet Poskytovateľe.
 • Při neuhrazení faktury ve lhůtě splatnosti je Poskytovateľ oprávněn zastavit provoz serveru až do doby uhrazení faktury včetně úroku z prodlení.
 • V prípadě prodlení Zákazníka je Poskytovateľ oprávněn požadovat kromě nedoplatku i úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Okamžikem vzniku práva na úhradu úroku z prodlení vzniká Poskytovateľi právo odepřít Zákazníkovi přístup do sítě, a to až do uhrazení dlužné částky.
 • Při neuhrazení faktury za poskytnuté služby do tří měsíců od data splatnosti faktury je Poskytovateľ oprávněn použít server Zákazníka na úhradu pohledávky (např. prodejem serveru).
9. ODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY
 • Prerušenie alebo omedzenie poskytovania Služby z dôvodov uvedených v Zmluve, objednávke, VOP alebo právnych predpisoch alebo v obchodných zvyklostiach nie je vadným plnením Poskytovateľa a Zákazníkovi nenáleží uplatňovať práva súvisiace s vadným plnením.
 • Zmluvné strany sú zajedno v tom, že ak nie je vo VOP alebo v Zmluve stanovené inak, v otázke náhrady eventuálnych škôd spôsobených jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane pri uplatňovaní tejto Zmluvy platí zásada, že sa vždy hradí iba skutočná preukázaná škoda (nie však ušlý zisk).
 • Maximální výše úhrady veškeré škody ze strany Poskytovateľe Zákazníkovi je stanovena na pětinásobek měsíční úhrady za Službu nebo desetinásobek součtu.
 • Odpovědnost na škodě ze strany Poskytovateľe při poskytování služeb dle těchto VOP a příslušných smluv není dána:
nesplnil-li Zákazník povinnosti stanovené těmito VOP nebo Zmluvou;
při využití nebo zneužití služeb třetími osobami nelegálním způsobem, jímž se rozumí mj. i situace, kdy je přístup k Zákaznickým datům získán využitím slabých míst či chyb (ať už o nich Poskytovateľ v době využití nebo zneužití služeb mohl vědět či nikoliv), které se mohou vyskytovat ve Službách nebo zařízeních Poskytovateľe dodaných třetími stranami, na kterém jsou Služby provozovány;
ani v prípadě, že Zákazníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s uplatňováním těchto VOP nebo příslušné Zmluvy povinnost hradit jakékoli nepřímé, příležitostné, zvláštní, výsledné nebo soudem (rozhodcem) nařízené odškodné, smluvní pokutu, odbytné, částku za ukončení Zmluvy apod., a to i v prípadě, že byl Poskytovateľ upozorněn na možnost způsobení takových situací;
ani v prípadě, že Zákazníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s uplatňováním těchto VOP nebo příslušné Zmluvy ztráta zisku, příjmů, dat nebo možnosti použití Zákazníka, a to i v prípadě, že byl Poskytovateľ upozorněn na možnost způsobení takových situací;
ani v prípadě, že Zákazníkovi nebo jeho odběratelům vzniknou závazky, ztráty, náklady nebo nároky, včetně odměny právního zástupce, v souvislosti nebo následkem provozu nebo zamýšleného provozu jakékoli Služby Zákazníka nebo výrobku, prodaného prostřednictvím Zákazníka, jeho zástupců, zaměstnanců nebo pověřenců;
vznikne-li Zákazníkovi nebo jeho odběratelům závazek nebo odpovědnost v souvislosti s:
jakoukoli újmou na zdraví či majetku, způsobenou výrobkem, který byl prodán nebo jinak šířen ve spojitosti se Službou Poskytovateľe;
jakýmkoli materiálem dodaným Zákazníkem, který porušuje nebo domněle porušuje majetková práva třetí strany;
porušením autorských práv;
jakýmkoli defektním výrobkem, který Zákazník prodal prostřednictvím Služby Poskytovateľe.
 • Zákazník odpovedá za škodu spôsobenú sebe, Poskytovateľovi alebo tretej strane tým, že poskytol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje v Objednávke alebo v Zmluve.
10. DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ
 • Zmluvné strany považujú za dôverné v zmysle § 271 obchodného zákoníka všetky informácie o druhej strane, ktoré vyplývajú z uzavretej Zmluvy či Objednávky, alebo ktoré sa dozvedia v súvislosti s ich plnením, a tieto informácie nezdelia, nesprístupnia alebo neumožnia sprístupniť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strane. Tento záväzok mlčanlivosti platí po dobu 1 roka po ukončení Zmluvy.
 • Záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na informáciu z hľadiska zjednania zmluvného vzťahu a VOP, ďalej na informácie, ktoré sú verejne dostupnými, identifikačné údaje a Prevádzkové doklady, ktoré sú alebo môžu byť predmetom obchodného tajomstva a sú poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní alebo súde v rámci súdneho konania vedeného medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, informácie vyžadované súdmi, orgánmi štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, audítormi pre zákonom stanovené účely alebo daňovými poradcami zmluvných strán.
 • Pri zvýšených nárokoch na dôvernosť, resp. ochranu prenášaných dát presahujúcich technické a Prevádzkové možnosti Poskytovateľa, je záležitosťou Zákazníka učiniť na svojej strane príslušné opatrenia k zaisteniu dôvernosti (napr. zaistiť si prostriedky pre šifrovanie/dešifrovanie komunikácie).
 • Zmluvné strany sa dohodli, že nebudú bez predchádzajúceho písomneho súhlasu druhej strany používať názvov, obchodných značiek, ochranných známok, lôg a označení druhej strany, pokiaľ nie je v Zmluve alebo objednávke stanovené inak.
 • Zákazník je povinný pri svojej činnosti podľa Zmluvy chrániť práva k nehmotným statkom Poskytovateľa i iných subjektov, ktorých použitie Poskytovateľ zaistil Zákazníkovi na základe Zmluvy.
11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 • Zákazník akceptáciou týchto VOP podmienok súhlasí s tým, že mu Poskytovateľ bude na jeho elektronický kontakt pre elektronickú poštu zasielať informácie o poskytovaní Služieb, ktoré si Zákazník u Poskytovateľa objednal, ako aj so zasielaním obchodných zdelení podľa zákona 147/2001 Z.z. o reklame v §3 ods. 6, o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačných spoločností). Zákazník má možnosť odmietnuť súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu i zasielanie každej jednotlivej zprávy prostredníctvom Zákaznického centra Poskytovateľa na adrese mejl
 • Odchylné ujednania Prevádzkových podmienok Služby (prevedená nie len jednostranným právnym úkonom) majú prednosť pred znením VOP.
 • Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo Objednávky prechádzajú na právneho nástupcu Poskytovateľa a Zákazníka. Prevod práv a povinností Zákazníka zo Zmluvy na tretie osoby je možný pod sankciou neplatnosti Zmluvy iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.
 • Zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom sa riadia právnym riadom Slovenskej republiky, hlavne obchodným zákonníkom. Uzavretím Zmluvy zmluvné strany súhlasia za použitie § 262 obchodného zákonníku, že právne vzťahy z tejto Zmluvy vyplývajúce sa riadia predovšetkým obchodným zákonníkom, popr. v spojení s občanskym zákonníkom v zmysle § 261/6 obchodného zákoníka.
 • V prípade, že vznikne rozpor medzi ustanoveniami Zmluvy a VOP, majú prednosť ustanovenia Zmluvy pred VOP.
 • Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 18.10.2006.
© 2oo6 - 2o18 by ARMIN spol. s r.o.. Všetky práva vyhradené.
 
ARMIN spol. s r.o. na Facebook-u