Objednávka webhostingu:
www.
Vyhledávání:

fulltext
česky

Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Obchodní společnost ARMIN spol. s r.o. vydává tímto postupem podle § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "VOP"):


2. SMLUVNÍ STRANY
ARMIN je obchodní společnost ARMIN spol. s r.o., se sídlem SNP 8, Nové Mesto nad Váhom, PSČ 915 01, Slovenská republika, IČO: 36687871 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Trenčíne, oddíl R, vložka 17148, bankovní spojení: ČSOB pobočka Nové Mesto nad Váhom č.ú. 4005009467 / 7500, kontaktní adresy pro písemný styk:
Poštovní: ARMIN spol. s r.o., SNP 8, Nové Mesto nad Váhom, PSČ 915 01, Slovenská republika
E-mail: mejl
dále jako "Poskytovatel"

Zákazníkem je fyzická (podnikatel nebo nepodnikatel) nebo právnická osoba, které ARMIN spol. s r.o. poskytuje Služby na základě uzavřené Smlouvy nebo Objednávky podle těchto Všeobecných obchodních podmínek.
dále jako "Zákazník"


3. DEFINICE POJMŮ
Pojmy užívané s velkým počátečním písmenem mají pro účely těchto VOP následující význam:

 • VOP definují obchodní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. V souladu s nimi Poskytovatel poskytuje resp. poskytne Zákazníkovi (na základě Smlouvy nebo Objednávky) Služby za podmínek definovaných Provozními podmínkami. Podpisem Smlouvy nebo potvrzením Objednávky Zákazník schvaluje, že se seznámil a souhlasí se zněním VOP a že těmito VOP se řídí smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, pokud Smlouva nestanoví jinak.
 • Smlouva nebo Objednávka je dokument nebo soubor dokumentů definujících smluvní vztahy uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem v souladu s VOP.
 • Zákaznické centrum je technická podpora, kterou je možno kontaktovat e-mailem (mejl) nebo telefonicky (+421 949 312 352)
 • Fakturační období je období, na které byla Služba objednána a byla vystavena výzva k platbě, nebo zálohová faktura.
 • Provozními podmínkami Služby se rozumí soubor dokumentů definujících technické, organizační a cenové podmínky čerpání Služby. Tyto dokumenty mají písemnou povahu a doplňují VOP.
 • Službou se rozumí Služba poskytovaná Poskytovatelem Zákazníkovi na základě Smlouvy nebo Objednávky uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem v souladu s VOP a Provozními podmínkami, kterými je Zákazník povinen se řídit.
 • Server je soubor HW prostředků, na kterém mohou být provozovány typické internetové Služby (HTTP server, FTP server, MAIL server a další).
 • Dedikovaný server je samostatný server vyhrazený cele jedinému Zákazníkovi.
 • Virtuální server je Služba přenosu dat po síti internet pod protokolem HTTP a/nebo provoz smluveného počtu e-mailových schránek na internetové adrese.
 • Síťová infrastruktura je soubor hardwarových a softwarových prostředků umožňující provoz serveru.
 • Provoz serveru je chod serveru za účelem přenosu dat z a na server po síti internet.
 • Výpadek provozu serveru (Virtuálního serveru) je přerušení chodu některé ze základních služeb serveru (Virtuálního serveru), způsobující jeho úplnou nefunkčnost.
 • Obsah Zákaznického serveru (Zákaznická data) je soubor všech dokumentů ve formě souborů umístěných Zákazníkem na server do jemu vyhrazené části paměťového prostoru.
 • Závadný obsah - jedná se zejména o takový obsah Zákaznického serveru nebo Virtuálního serveru, který je v rozporu:

s právním pořádkem České republiky,

s normami příslušných orgánů Evropské unie, Evropských společenství, Evropského hospodářského společenství, pokud se na základě přistoupení České republiky k Evropské unii přímo aplikují též na teritorium České republiky,

s mezinárodní Smlouvou, jíž je Česká republika vázána a která byla publikována ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,

s dobrými mravy

se zásadami poctivého obchodního styku.

se zvyklostmi nebo

s rozhodnutím soudu nebo

právními obyčeji daného jazykového teritoria.

 • Registrace domény (registrační Služba, registrace) je Služba provozovaná Poskytovatelem a sloužící pro registraci internetových doménových jmen (domén) II. resp. III. stupně pod vybranými národními a nadnárodními TLD (Top Level Domains) I. stupně resp. II. stupně.
 • Písemný, písemně - jedná se o dokument nebo sdělení smluvní strany ve formě ať již listinné nebo elektronické, doručené na kontaktní adresu pro písemný styk strany druhé nebo umístěné na příslušných WWW stránkách Poskytovatele a přístupné Zákazníkovi prostřednictvím sítě internet. Charakter písemného sdělení má také vyplnění a odeslání formuláře na příslušných WWW stránkách Poskytovatele.
 • WWW stránky Poskytovatele jsou stránky www.armin.sk
 • Projevem svobodné vůle k uzavření Smlouvy se rozumí písemné uzavření Smlouvy nebo písemné potvrzení Objednávky na Služby poskytnutím kontaktních a fakturačních údajů Zákazníkem v rozsahu požadovaném Poskytovatelem spolu s vyjádřením souhlasu Zákazníka s VOP a s Provozními podmínkami Služby a to i elektronicky prostřednictvím prostředků sítě internet.
 • Oznámení (upozornění) doručené obvyklým způsobem je oznámení uskutečněné písemně.
 • Kontaktní adresa je poštovní adresa místa nebo adresa elektronické pošty.
 • Obchodním zákoníkem je zákon č. 513/1991 Sb., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; anebo zákon jej nahrazující.
 • Občanským zákoníkem je zákon č. 40/1964 Sb., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; anebo zákon jej nahrazující.
 • Autorským zákonem je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.
 • Předpisy o elektronickém podpisu jsou zejména Zákon č. 227/2000 Sb. , o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v platném znění, Nařízení vlády č. 304/2001 Sb., v platném znění, Vyhláška č. 366/2001 Sb. , v platném znění.
 • Doba čerpání Služby je doba od zahájení do ukončení poskytování Služby Poskytovatelem Zákazníkovi.
 • Zahájením čerpání Služby je okamžik, kdy Zákazník začal nebo mohl začít využívat Službu, nebo kdy Služba byla dostupná na základě VOP a/nebo Provozních podmínek Služby.
4. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB
 • Podmínky pro poskytování služeb Virtuálního serveru
Služby Virtuálního serveru jsou poskytovány na základě Objednávky Zákazníka.
Platný ceník Služby v elektronické podobě
Cena za poskytnutí resp. poskytování Služby je vždy stanovena dle aktuálního ceníku.
Další cenové podmínky - slevy, provize, bonusy - které se vztahují k objednávce nebo Smlouvě, jsou vždy takové, které jsou platné dle aktuálního ceníku.
Zákazník není oprávněn rozesílat prostřednictvím poskytovaných služeb žádnou nevyžádanou poštu - tzv. spam nebo zprostředkovat rozesílání nevyžádané pošty třetí straně. Pokud tak učiní, může to být důvodem k přerušení provozu Zákaznického serveru nebo k okamžitému zastavení přístupu k Zákazníkovu poštovnímu účtu.
Opětovné zprovoznění Zákazníkova poštovního účtu bude povoleno až po odstranění uvedených nedostatků podle bodu 4.1.5 a bude zpoplatněno dle platného ceníku.
Poskytovatel si vyhrazuje právo informovat Zákazníka o změnách poskytování služeb formou e-mailové zprávy. Tato bude zaslána na e-mailovou adresu, uvedenou klientem při registraci v Zákaznické databázi. Neobdržení klientova vyjádření po uplynutí 21 dnů od zaslání e-mailu bude považováno za souhlas s navrhovanými změnami.
V případě nefunkčnosti Virtuálního serveru má Zákazník nárok na uplatnění sankcí směrem k Poskytovateli dle schématu.
V případě, že má Zákazník k Virtuálnímu serveru objednanou databázi, smí ji využívat pouze pro Služby objednané u Poskytovatele . Vzdálené připojení do databáze je možné zřídit na vyžádání pro jednu nebo více konkrétních IP adres a pouze pro účely administrace.
Výpověď Služby ze strany Zákazníka lze uskutečnit pouze elektronickou cestou (na adresu mejl) . Tato výpověď je vždy platná až od začátku následujícího fakturačního období.
V případě, že Zákazník vypoví provozování Služby v průběhu fakturačního období, nemůže uplatnit nárok na vrácení částky za provozování Služby do konce fakturačního období.
 • Podmínky pro poskytování služeb Dedikovaného serveru
Služby dedikovaného serveru jsou poskytovány na základě Objednávky nebo Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. Tuto Smlouvu obdrží Zákazník na vyžádání u odpovědného pracovníka Poskytovatele na e-mailu mejl
Platný ceník Služby v elektronické podobě.
 • Podmínky pro poskytování služeb registrace domén
Služby registrace domén jsou poskytovány na základě Objednávky Zákazníka.
Platný ceník Služby v elektronické podobě.
 • Podmínky pro poskytování webdesignových služeb
Webdesignové Služby jsou poskytovány na základě Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.
5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
 • Poskytovatel se zavazuje písemně informovat Zákazníka o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb dle Objednávky nebo Smlouvy, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem, tak, aby mohla být ze strany Zákazníka přijata nutná opatření. To se týká zejména přerušení provozu z důvodu nutné správy síťové infrastruktury, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých jsou Služby poskytovány.
 • Písemný záznam dle předchozí věty slouží jako důkazní prostředek, obecně smluvními stranami respektovaný.
 • Poskytovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování služeb Zákazníkovi dle těchto VOP v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí Poskytovatele a nebo byly způsobeny neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu Služby.
 • Poskytovatel vykonává svým jménem a na svůj účet majetková práva k dílu ve smyslu autorského zákona, které vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z těchto VOP a ze Smlouvy a Objednávky. Na dílo se dále vztahuje ustanovení §65 a 66 autorského zákona.
 • Závazky vzniklé nesprávnou nebo několikanásobnou úhradou ze strany Zákazníka Poskytovatel vrací, pokud překročí částku 100 Kč.
6. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
 • Zákazník je povinen se před zahájením čerpání Služby seznámit s obsahem VOP a Provozních podmínek.
 • Zákazník nesmí provozovat na svém Serveru (Virtuálním serveru) Závadný obsah.
 • Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn v průběhu poskytování Služby změnit své VOP nebo Provozní podmínky. Oznámení o změně je provedeno písemně. Nesouhlasí-li uživatel s novými VOP nebo Provozními podmínkami (v případě navýšení cen se změnou v ceníku), je oprávněn vypovědět Smlouvu o čerpání Služby do třiceti (30) dnů od okamžiku oznámení citovaných změn Zákazníkovi. V případě, že Zákazník nedoručí Poskytovateli do 30 dnů od oznámení změny své rozhodnutí ukončit čerpání Služby z důvodu neakceptace nových VOP či Provozních podmínek, považuje se toto za souhlas Zákazníka s novým zněním VOP či Provozních podmínek.
 • Nestanoví-li Smlouva, Objednávka nebo v konkrétním případě VOP jinak, souhlasí Zákazník s tím, že Poskytovatel je oprávněn:
uskutečnit krátkodobé přerušení v poskytování Služby na nezbytně dlouhou dobu za účelem údržby a případných oprav svých zařízení,
pozastavit nebo omezit poskytování Služby, pokud je poskytování Služby znemožněno nebo omezeno objektivně neodvratitelnou událostí, kterou nemohla předvídat nebo jí zabránit (zejm. vyšší moc a obdobné okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu obchodního zákoníku),
dočasně přerušit či omezit poskytování Služby v nezbytném rozsahu bez předchozího upozornění Zákazníka, je-li Služba využívána v rozporu se Smlouvou či Objednávkou a dochází-li tím k ohrožení funkce zařízení Poskytovatele nebo třetích subjektů. V ostatních případech podstatného porušení závazků daných VOP nebo právními předpisy může Poskytovatel omezit nebo přerušit poskytování Služby bez předchozího upozornění Zákazníka, popř. po marném uplynutí lhůty, pokud ji Poskytovatel stanoví k odstranění závadného stavu.
 • Zákazník se zavazuje písemně oznámit Poskytovateli veškeré změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů poskytnutých při objednávce Služby, do 10 dnů od okamžiku, kdy změna nastala. V případě nesplnění této povinnosti nese Zákazník odpovědnost za vzniklou škodu.
 • S osobními údaji Zákazníka je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. Tím není dotčeno právo Poskytovatele v případě Objednávky použít údaje poskytnuté v této souvislosti Zákazníkem následujícím způsobem:
použití pro marketing v rámci služeb Poskytovatele, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Zákazníkům,
použití pro personifikaci stránek čerpaných služeb, zejména zasílání novinek a uvedení v on-line referencích,
poskytnout údaje nutné pro provedení Služby třetím stranám - například při registraci domény.
 • Zákazník souhlasí s tím, že některé údaje poskytnuté v souvislosti s Objednávkou určité Služby mohou být veřejně přístupné (např.: po zadání dotazu na konkrétní doménové jméno jsou poskytována data o majiteli registrované domény jako zpracovaný datový výstup z databází registrátorů).
 • Zákazník nese odpovědnost za obsah svého Zákaznického serveru a je v přiměřeném rozsahu nositelem nebo vykonavatelem autorských práv ke svým datům.
 • Zákazník se zavazuje provádět platby nejpozději k datu splatnosti faktury, zálohového listu nebo výzvy k platbě. Dnem platby faktury, zálohového listu nebo výzvy k platbě se rozumí den připsání platby na účet Poskytovatele. V případě prodlení s platbou je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní úrok z prodlení.
 • Porušení některého z ustanovení těchto VOP Zákazníkem nebo příslušné Smlouvy, může být důvodem k okamžitému přerušení poskytování Služby. V takovém případě se má za to, že Zákazník odstoupil od příslušné Smlouvy nebo Objednávky. Zákazník ztrácí nárok na vrácení již zaplacené úhrady, resp. Poskytovatel neztrácí nárok na úhradu za Služby za celé fakturační období. V případě zálohové formy úhrady služeb je vyúčtováno poskytnutí Služby za jedno celé fakturační období.
 • Zákazník je povinen:
Službu užívat pouze způsobem, který je v souladu s těmito VOP, s Provozními podmínkami Služby, se Smlouvou a s případnými pokyny Poskytovatele;
v případě zakoupení Služby webhosting - STUDENT může Zákazník tuto Službu využívat výhradně pouze na studentské a osobní účely. Je nepřípustné tuto Službu využívat na podnikatelské a jiné činnosti souvisící s dosažením finančního zisku. V případě zjištění takovéto skutečnosti je toto důvodem k zaniknutí Smlouvy a Provozovatel není povinen uhradit Zákazníkovi alikvotní částku z předplacené Služby webhosting STUDENT;
umožnit Poskytovateli v přiměřené míře přístup k zařízením u něj Poskytovatelem instalovaným, učinit opatření za účelem ochrany majetku ve vlastnictví Poskytovatele, před jeho poškozením, ztrátou, zcizením, zničením nebo zneužitím (zabránit nepovolaným osobám v manipulaci se zařízeními Poskytovatele apod.);
oznámit bez zbytečného odkladu veškeré závady na zařízeních a Službách dle těchto VOP a příslušné Smlouvy, včetně potřeby všech oprav, které má provést Poskytovatel;
dodržovat práva a chránit oprávněné zájmy Poskytovatele a třetích osob. Nešířit informace, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy nebo těmito VOP nebo dobrými obchodními zvyklostmi;
neprodleně reklamovat vadné poskytování Služby v případě vadného poskytnutí Služby, dále, nejpozději do 25 dnů od doručení reklamovat nesprávné vyúčtování ceny, jinak toto právo zanikne. Reklamace se uplatňuje písemně na adresu Poskytovatele a musí obsahovat popis reklamované závady. Reklamace se vyřizují zpravidla ve lhůtách od 1 do 30ti kalendářních dnů, dle jejich složitosti a technické nebo administrativní náročnosti. Uplatnění reklamace proti výši účtované ceny za Službu nemá odkladný účinek a Zákazník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti. Na základě kladně vyřízené reklamace má Zákazník právo na vrácení přeplatku z ceny nebo na snížení ceny.
 • Veškerá technická zařízení, materiály a prostředky poskytnuté nebo zapůjčené Zákazníkovi v době čerpání Služby vrátí Zákazník v řádném stavu Poskytovateli nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení čerpání Služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo jinak nestanoví v konkrétním případě tyto VOP.
 • Při platbě ze zahraničí je Zákazník povinen uhradit veškeré bankovní poplatky tak, aby byla na účet Poskytovatele připsána úhrada za poskytnuté Služby v plné výši.
7. DOBA ČERPÁNÍ SLUŽEB
 • Smlouva o poskytování Služby se uzavírá na dobu neurčitou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo jinak nestanoví v konkrétním případě tyto VOP.
 • Smlouva zaniká:
písemnou dohodou smluvních stran
uplynutím sjednané výpovědní lhůty dle písemné výpovědi, byla-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou
uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána
odstoupením od Smlouvy. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení některé ze smluvních stran. V pochybnostech platí, že odstoupení je doručeno třetím kalendářním dnem ode dne jeho prokazatelného odeslání.
 • Službu poskytnutou na základě Objednávky lze vypovědět autorizovanou písemnou výpovědí zaslanou elektronickou cestou (e-mailem) nebo autorizovanou písemnou žádostí zaslanou na kontaktní adresu Poskytovatele.
 • Výpověď Služby je platná až od začátku následujícího fakturačního období.
 • Veškeré, do té doby nevyfakturované a neuhrazené, peněžité pohledávky a závazky vyplývající ze Smlouvy či Objednávky budou vyrovnány nejpozději do 30 kalendářních dnů po ukončení Smlouvy či zrušení Objednávky.
 • Čerpání Služby se řídí těmi VOP, které platí v okamžiku, kdy je Služba skutečně čerpána. Veškerá ustanovení těchto VOP nebo přísl. Smlouvy zůstávají v platnosti i po případném ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem.
8. PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • Cena za zřízení služeb a provozování služeb pro zvolené platební období je splatná předem na účet Poskytovatele na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem před zřízením služby.
 • Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů. Datem splatnosti se rozumí datum připsání částky na účet Poskytovatele.
 • Při neuhrazení faktury ve lhůtě splatnosti je Poskytovatel oprávněn zastavit provoz serveru až do doby uhrazení faktury včetně úroku z prodlení.
 • V případě prodlení Zákazníka je Poskytovatel oprávněn požadovat kromě nedoplatku i úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Okamžikem vzniku práva na úhradu úroku z prodlení vzniká Poskytovateli právo odepřít Zákazníkovi přístup do sítě, a to až do uhrazení dlužné částky.
 • Při neuhrazení faktury za poskytnuté služby do tří měsíců od data splatnosti faktury je Poskytovatel oprávněn použít server Zákazníka na úhradu pohledávky (např. prodejem serveru).
9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY
 • Přerušení nebo omezení poskytování Služby z důvodů uvedených ve Smlouvě, objednávce , VOP nebo právních předpisech anebo v obchodních zvyklostech není vadným plněním Poskytovatele a Zákazníkovi nenáleží uplatňovat práva související s vadným plněním.
 • Smluvní strany jsou zajedno v tom, že není-li ve VOP nebo ve Smlouvě stanoveno jinak, v otázce náhrady eventuelních škod způsobených jednou smluvní stranou druhé smluvní straně při uplatňování této Smlouvy platí zásada, že se vždy hradí pouze skutečná prokázaná škoda (nikoliv ušlý zisk).
 • Maximální výše úhrady veškeré škody ze strany Poskytovatele Zákazníkovi je stanovena na pětinásobek měsíční úhrady za Službu nebo desetinásobek součtu.
 • Odpovědnost na škodě ze strany Poskytovatele při poskytování služeb dle těchto VOP a příslušných smluv není dána:
nesplnil-li Zákazník povinnosti stanovené těmito VOP nebo Smlouvou;
při využití nebo zneužití služeb třetími osobami nelegálním způsobem, jímž se rozumí mj. i situace, kdy je přístup k Zákaznickým datům získán využitím slabých míst či chyb (ať už o nich Poskytovatel v době využití nebo zneužití služeb mohl vědět či nikoliv), které se mohou vyskytovat ve Službách nebo zařízeních Poskytovatele dodaných třetími stranami, na kterém jsou Služby provozovány;
ani v případě, že Zákazníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s uplatňováním těchto VOP nebo příslušné Smlouvy povinnost hradit jakékoli nepřímé, příležitostné, zvláštní, výsledné nebo soudem (rozhodcem) nařízené odškodné, smluvní pokutu, odbytné, částku za ukončení Smlouvy apod., a to i v případě, že byl Poskytovatel upozorněn na možnost způsobení takových situací;
ani v případě, že Zákazníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s uplatňováním těchto VOP nebo příslušné Smlouvy ztráta zisku, příjmů, dat nebo možnosti použití Zákazníka, a to i v případě, že byl Poskytovatel upozorněn na možnost způsobení takových situací;
ani v případě, že Zákazníkovi nebo jeho odběratelům vzniknou závazky, ztráty, náklady nebo nároky, včetně odměny právního zástupce, v souvislosti nebo následkem provozu nebo zamýšleného provozu jakékoli Služby Zákazníka nebo výrobku, prodaného prostřednictvím Zákazníka, jeho zástupců, zaměstnanců nebo pověřenců;
vznikne-li Zákazníkovi nebo jeho odběratelům závazek nebo odpovědnost v souvislosti s:
jakoukoli újmou na zdraví či majetku, způsobenou výrobkem, který byl prodán nebo jinak šířen ve spojitosti se Službou Poskytovatele;
jakýmkoli materiálem dodaným Zákazníkem, který porušuje nebo domněle porušuje majetková práva třetí strany;
porušením autorských práv;
jakýmkoli defektním výrobkem, který Zákazník prodal prostřednictvím Služby Poskytovatele.
 • Zákazník odpovídá za škodu způsobenou sobě, Poskytovateli nebo třetí straně tím, že poskytl nepravdivé nebo zavádějící údaje v Objednávce nebo ve Smlouvě.
10. DŮVĚRNOST INFORMACÍ
 • Smluvní strany považují za důvěrné ve smyslu § 271 obchodního zákoníku všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené Smlouvy či Objednávky, nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním, a tyto informace nesdělí, nezpřístupní nebo neumožní zpřístupnit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tento závazek mlčenlivosti platí po dobu 1 roku po ukončení Smlouvy.
 • Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na informaci z hlediska sjednání smluvního vztahu a VOP, dále na informace, které jsou veřejně dostupnými, identifikační údaje a Provozní doklady, které jsou nebo mohou být předmětem obchodního tajemství a jsou poskytnuty orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v rámci soudního řízení vedeného mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, informace vyžadované soudy, orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo daňovými poradci smluvních stran.
 • Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat přesahujících technické a Provozní možnosti Poskytovatele, je záležitostí Zákazníka učinit na své straně příslušná opatření k zajištění důvěrnosti (např. zajistit si prostředky pro šifrovaní/dešifrování komunikace).
 • Smluvní strany se dohodly, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé strany používat názvů, obchodních značek, ochranných známek, log a označení druhé strany, pokud není ve Smlouvě nebo objednávce stanoveno jinak.
 • Zákazník je povinen při své činnosti podle Smlouvy chránit práva k nehmotným statkům Poskytovatele i jiných subjektů, jejichž užití Poskytovatel zajistil Zákazníkovi na základě Smlouvy.
11. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady Vám poskytují informace o tom, za jakými účely Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (tzn. jaké kategorie údajů jsou zpracovávány), na jakém právním důvodu zakládáme Naše právo Vaše údaje zpracovávat (plnění smlouvy, oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, souhlas, jiný právní důvod) a po jakou dobu je budeme zpracovávat.
Tyto Zásady dále obsahují informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči Nám můžete uplatnit.
 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli naplnit účely, které jsou stanoveny v předešlých bodech.
  • Osobními údaji jsou informace, které o Vás zpracováváme, a to například jméno, příjmení, místo bydliště a další
  • Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji prováděná za určitým účelem nebo cílem, a to manuálně či automaticky, elektronicky či v papírové formě. Zejména se jedná o shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů. Zpracováním osobních údajů naopak není nakládání s osobními údaji pouhým nepravidelným a nahodilým způsobem v důsledku jiné činnosti, například servis technických prostředků pro zpracování údajů.
  • Za různými účely o Vás můžeme zpracovávat různé kategorie osobních údajů. Jde konkrétně o tyto kategorie:
   1. Zvláštní kategorie osobních údajů (jedná se o citlivé údaje vypovídající např. o Vašem etnickém původu, náboženství, zdravotním stavu apod.)
    • údaje tohoto typu nezpracováváme
   2. Ostatní osobní údaje
    • identifkační údaje (např. jméno, příjmení, titul, IČO, DIČ, datum narození, podpis, komunikační jazyk); pokud zpracováváme rovněž Vaše rodné číslo, číslo občanského průkazu nebo číslo pasu, bude to výslovně uvedeno;
    • interní identifkační údaje (např. číslo smlouvy, Námi přidělené identifkační číslo (ID); jde o identifkační údaje, které Vám přiřadíme pro Naše interní účely;
    • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);
    • adresní údaje (např. adresa trvalého bydliště, adresa poskytování služby, doručovací adresa);
    • údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb (např. číslo účtu, kód banky, IBAN, SWIFT, spojovací číslo SIPO);
    • identifkační údaje Vašeho zařízení (IP/MAC adresa);
    • přihlašovací údaje (přístupová hesla a kódy v rozsahu nezbytném k technickému zajištění služby, např. heslo pro přihlášení do Administrace a heslo pro komunikaci);
    • informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami Vámi i Námi (např. informace o smlouvě zahrnující datum uzavření, délku trvání, datum a důvod ukončení, cena zboží);
    • údaje o solventnosti (údaje dostupné z Insolvenčního rejstříku, Centrální evidence exekucí); a
    • informace o míře a způsobu využívání služeb (např. množství přenesených dat, obsazení mailových schránek, množství operací vůči databázovému serveru MySQL / přetěžování);
    • provozní a lokalizační údaje v rozsahu nezbytném pro plnění zákonných povinností.

  • Zpracování spojené s poskytováním Našich služeb
   1. Účel - Uzavření smlouvy a její plnění, vč. registrace a provozování účtu (Administrace), dodání zboží/poskytnutí služby, zajištění placení
    • Rozsah zpracovávaných informací:
     • Identifkační údaje vč. rodného čísla, čísla občanského průkazu/pasu
     • Interní identifkační údaje
     • Adresní údaje
     • Kontaktní údaje
     • Údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb
     • Identifkační údaje Vašeho zařízení, kterým přijímáte Naše služby
     • Přihlašovací údaje
     • Informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami
    • Právní titul (oprávnění):
     • Nezbytnost pro splnění smlouvy
    • Doba zpracování:
     • Po dobu trvání smlouvy a po dobu 5 let od splnění smlouvy; základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy
    Pokud se rozhodnete si od Nás něco objednat, jsou výše uvedené údaje nezbytné k tomu, abychom Vaši objednávku mohli vyřídit, uzavřít s Vámi smlouvu, na jejímž základě Vám zboží nebo službu poskytneme, a tuto smlouvu splnit. Rovněž musíme plnit povinnosti stanovené zákony.
    Přihlašovací údaje slouží k ověření Vaší identity a autorizaci Vašich požadavků např. při změně služby. Jelikož nesete plnou zodpovědnost za právní jednání uskutečnění prostřednictvím těchto údajů, tak je pečlivě ochraňujte před zneužitím třetími osobami. Případnou změnu hesel provádějte zásadně pouze způsoby stanovenými ve Všeobecných podmínkách našich služeb.

   2. Účel - Plnění zákonných povinností v oblasti práva ochrany spotřebitelů, účetnictví a daňového práva
    • Rozsah zpracovávaných informací:
     • Identifkační údaje
     • Interní identifkační údaje
     • Adresní údaje
     • Informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami
     • Provozní a lokalizační údaje
    • Právní titul (oprávnění):
     • Nezbytnost pro splnění právních povinností
    • Doba zpracování:
     • Po dobu stanovenou příslušnými zákony, a to zejména:
      • zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
      • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
      • zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

   3. Účel - Prověření zákazníka z hlediska jeho solventnosti
    • Rozsah zpracovávaných informací:
     • Identifkační údaje vč. rodného čísla a čísla občanského průkazu/pasu
     • Adresní údaje
     • Údaje o solventnosti
    • Právní titul (oprávnění):
     • Oprávněný zájem spočívající v právu vybrat si, s kým smlouvu uzavřeme, a v ochraně vlastních zájmů před rizikem neplacení za poskytnuté plnění a před vymáháním obtížně dobytných pohledávek
    • Doba zpracování:
     • Pokud je uzavřena smlouvy, pak po dobu trvání smluvního vztahu
     • Pokud není uzavřena smlouva, pak po dobu jednání o uzavření smlouvy
    Abychom věděli, komu Naše služby poskytujeme, a chránili se tak před rizikem, že nám za Naše služby nebude zaplaceno, prověřujeme potenciální zákazníky ve veřejně dostupných databázích (např. insolvenční rejstřík, centrální evidence exekucí). Proti tomuto zpracování máte právo vyslovit námitku postupem blíže specifkovaným v kapitole 11.11 těchto VOP. Pokud nebudeme mít oprávněné důvody, abychom i přes Vaši námitku ve zpracování osobních údajů za těmito účely pokračovali, se zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme.

   4. Účel - Plnění zákonných povinností týkajících se umožnění a vyřízení reklamace zboží/služby
    • Rozsah zpracovávaných informací:
     • Identifkační údaje vč. rodného čísla a čísla občanského průkazu/pasu
     • Interní identifkační údaje
     • Adresní údaje
     • Informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami
    • Právní titul (oprávnění):
     • Plnění právní povinnosti
    • Doba zpracování:
     • Po dobu trvání smlouvy a po dobu 5 let od splnění smlouvy; základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy

   5. Účel - Vyřízení reklamace zboží/služby nad rámec zákonných povinností
    • Rozsah zpracovávaných informací:
     • Identifkační údaje vč. rodného čísla a čísla občanského průkazu/pasu
     • Interní identifkační údaje
     • Adresní údaje
     • Informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami
    • Právní titul (oprávnění):
     • Nezbytnost pro splnění smlouvy
    • Doba zpracování:
     • Po dobu trvání smlouvy a po dobu 5 let od splnění smlouvy; základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy
    Na základě zákonných ustanovení máme v případě, že jste spotřebitelem, povinnost o Vás zpracovávat osobní údaje nezbytné k tomu, abychom Vám umožnili a případně vyřídili reklamaci zboží/služby, které jsme Vám poskytli. V případě, že nejsme ze zákona povinni Vám reklamaci umožnit, ale činíme tak z vlastního rozhodnutí, o Vás zpracováváme osobní údaje nezbytné k tomu, abychom mohli vyhovět Vaší reklamaci a tím i splnit povinnosti vyplývající ze smlouvy.

   6. Účel - Zaslání nabídek produktů a služeb Naší společnosti, které nejlépe odpovídají Vašim preferencím, včetně novinek a související komunikace
    • Rozsah zpracovávaných informací:
     • Identifkační údaje
     • Interní identifkační údaje
     • Adresní údaje
     • Kontaktní údaje
     • Informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami
     • Informace o míře a způsobu využívání služeb
    • Právní titul (oprávnění):
     • Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
    • Doba zpracování:
     • Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete obchodní nabídky dostávat, nejdéle však po dobu trvání poskytování služeb
    Vedle toho zpracováváme Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vám mohli nabízet Naše produkty podobné těm, které jste si od Nás koupili. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku postupem specifkovaným v kapitole později těchto Zásad, na jejímž základě se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme, a to bez zbytečného odkladu. Rovněž přestaneme zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení).

   7. Účel - Zasílání provozních informací o službách (technická sdělení, plánované výpadky, omluvy za nedostupnost služeb)
    • Rozsah zpracovávaných informací:
     • Identifkační údaje
     • Interní identifkační údaje
     • Adresní údaje
     • Kontaktní údaje
     • Identifkační údaje Vašeho zařízení
    • Právní titul (oprávnění):
     • Oprávněný zájem spočívající v informování zákazníků o provozu služby (o plnění smlouvy)
    • Doba zpracování:
     • Po dobu trvání smluvního vztahu
    V rámci poskytování Našich služeb bychom Vám rádi zasílali provozní informace o službě, kterou Vám poskytujeme. Abychom toto mohli dělat, potřebujeme k tomu Vaše osobní údaje. Proti tomuto zpracování založeném na Našem oprávněném zájmu máte právo vyslovit námitku v souladu s kapitolou 11.11 těchto Zásad. Pokud nebudeme mít oprávněné důvody, abychom i přes Vaši námitku ve zpracování osobních údajů za těmito účely pokračovali, se zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme.

   8. Účel - Získání zpětné vazby od zákazníků prostřednictvím telefonního rozhovoru, abychom mohli zlepšovat Naše služby
    • Rozsah zpracovávaných informací:
     • Identifkační údaje
     • Adresní údaje
     • Kontaktní údaje
    • Právní titul (oprávnění):
     • Oprávněný zájem spočívající v získání zpětné vazby od zákazníků za účelem zlepšení svých služeb
    • Doba zpracování:
     • Po dobu trvání smluvního vztahu
    Dále Vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom Vás mohli oslovit se žádostí o zpětnou vazbu. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem naplnění Našeho oprávněného zájmu na získávání zpětné vazby máte právo vznést námitku v souladu s kapitolou 11.11 těchto Zásad. Pokud nebudeme mít oprávněné důvody, abychom i přes Vaši námitku ve zpracování osobních údajů za těmito účely pokračovali, se zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme.

   9. Účel - Vytváření interních zpráv o Našich ekonomických aktivitách za účelem získání přehledu o Našem hospodaření a hospodářském výsledku
    • Rozsah zpracovávaných informací:
     • Identifkační údaje
     • Interní identifkační údaje
     • Adresní údaje
     • Přihlašovací údaje
     • Informace o objednaném zboží nebo službách a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami
    • Právní titul (oprávnění):
     • Oprávněný zájem spočívající v sestavování reportů nezbytných k hospodářskému řízení vlastní podnikatelské činnosti
    • Doba zpracování:
     • Po dobu trvání smlouvy a po dobu 5 let od splnění smlouvy
    Abychom mohli dobře řídit Naše podnikání, z Vašich údajů sestavujeme interní zprávy a analýzy, které nám k tomu pomáhají. Veškeré přehledy a analýzy jsou v souhrnné podobě a neobsahují Vaše osobní údaje (ty jsou pouze podkladem pro zprávu/analýzu). Činíme tak na základě Našeho oprávněného zájmu, přičemž Vy máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku postupem blíže specifkovaným v kapitole 11.11 těchto Zásad. Pokud nebudeme mít oprávněné důvody, abychom i přes Vaši námitku ve zpracování osobních údajů za těmito účely pokračovali, se zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme.


 2. KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME?
  • Předem nevíme, komu budeme Vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:
   • Příjemce: Externí účetní a auditoři
    • Důvod zpřístupnění: Naši účetní a daňovou agendu můžeme svěřit odborníkům mimo Naši společnost a v takovém případě jim musíme zpřístupnit Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném ke splnění smlouvy s Vámi a splnění Našich zákonných povinností.
   • Příjemce: Externí obchodní zástupci
    • Důvod zpřístupnění: K prodeji Našich produktů občas využíváme externí obchodní zástupce. Pokud jste s Námi uzavřeli smlouvu prostřednictvím externího obchodního zástupce, je pravděpodobné, že jeho prostřednictvím budeme řešit i Vaše další požadavky. Případně můžeme řešení některých obchodních otázek mezi námi svěřit externímu obchodnímu zástupci i v situaci, kdy jste s Námi smlouvu uzavřeli jiným způsobem.
   • Příjemce: Externí technici
    • Důvod zpřístupnění: K tomu, abychom Vám mohli poskytovat Naše služby řádně a v souladu s uzavřenou smlouvou, občas potřebujeme využít externí techniky, kteří řeší aktivaci služby, servis a podobně.
   • Příjemce: Osoby poskytující marketingové a grafcké služby
    • Důvod zpřístupnění: S přípravou a realizací marketingových kampaní (spočívajících v zasílání obchodních nabídek) nám pomáhají marketingové agentury, marketingoví specialisté či grafci.
   • Příjemce: Osoba zajišťující rozesílání obchodních nabídek
    • Důvod zpřístupnění: Může dojít k tomu, že rozesíláním obchodních nabídek pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme Vaše osobní údaje v rozsahu osobních údajů, které o Vás zpracováváme za účelem zasílání obchodních nabídek.
   • Příjemce: Osoba zajišťující chod webu a Našeho software (počítačových systémů)
    • Důvod zpřístupnění: Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval Naše internetové stránky a chod informačních systémů.
   • Příjemce: Osoba zajišťující služby platebního styku (provozovatelé platebních bran, banky apod.)
    • Důvod zpřístupnění: Abychom mohli zajistit řádný platební styk (funkce platební brány, stržení plateb, blokace plateb, SIPO platby apod.), musíme Vaše osobní údaje předat osobě, která platební styk zajišťuje.
   • Příjemce: Právní a daňoví poradci
    • Důvod zpřístupnění: Občas může vzniknout potřeba, abychom do informací o právních vztazích s Vámi nechali nahlédnout právní či daňové poradce. Jde o osoby, které jsou vázány zákonnou povinností mlčenlivosti.

 3. Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

 4. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
  • S ohledem na skutečnost, že Naše společnost o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u Nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že Nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a My se Vám budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese Naší společnosti ARMIN spol. s r.o., se sídlem SNP 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, na e-mailové adrese mejl.

 5. Právo na odvolání souhlasu
  • Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí zaslanou e-mailem na adresu mejl.
   Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení, nebo že si zasílání obchodních sdělení vypnete v Administraci.

 6. Právo na přístup
  • Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Naše společnost zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).
   Toto právo můžete v částečném rozsahu vykonat přímo v rámci sekce Moje Konto, ze kterého je patrné, jaké údaje o Vás zpracováváme.
   V celkovém rozsahu je možné Vám na Vaši žádost zaslat kopii Vašich osobních údajů. Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

 7. Právo na opravu
  • Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.
   Své údaje si částečně můžete doplnit či změnit sami, a to v Administraci, v sekci Osobní údaje. Změnu či výmaz Vašich osobních údajů nad rámec možností Administrace provedeme na Vaši žádost individuálním způsobem.

 8. Právo na výmaz
  • Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Naše společnost o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:
   • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
   • Vaše osobní údaje zpracovává Naše společnost protiprávně;
   • Odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
   • Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
   • Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že Náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
   • Existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
   • Naše společnost zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán souhlas rodiče s takovým zpracováním.
   Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po Nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, Naše společnost Vás bude informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány.

 9. Právo na přenositelnost
  • Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

 10. Právo na omezení zpracování
  • V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Naší společností jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.
   Toto právo máte také v těchto případech:
   • Zpracování Vašich osobních údajů Naší společností je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;
   • Naše společnost již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Naší společností pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
   • Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Naší společností, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda Náš oprávněný Zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

 11. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu
  • S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v Našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

 12. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu
  • Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

 13. Právo na stížnost
  • V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Naše společnost porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelnauradu/os-1006.

12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
 • Zákazník akceptací těchto VOP podmínek souhlasí s tím, že mu Poskytovatel bude na jeho elektronický kontakt pro elektronickou poštu zasílat informace o poskytování Služeb, které si Zákazník u Poskytovatele objednal, jakož i se zasíláním obchodních sdělení podle § 2 písm. f) a § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informačních společnosti). Zákazník má možnost odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i zasílání každé jednotlivé zprávy prostřednictvím Zákaznického centra Poskytovatele na adrese mejl
 • Odchylná ujednání Provozních podmínek Služby (provedená nikoliv jednostranným právním úkonem) mají přednost před zněním VOP.
 • Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo Objednávky přechází na právní nástupce Poskytovatele a Zákazníka. Převod práv a povinností Zákazníka ze Smlouvy na třetí osoby je možný pod sankcí neplatnosti Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.
 • Smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména obchodním zákoníkem. Uzavřením Smlouvy smluvní strany souhlasí za použití § 262 obchodního zákoníku, že právní vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí především obchodním zákoníkem, popř. ve spojení s občanským zákoníkem ve smyslu § 261/6 obchodního zákoníku.
 • V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními Smlouvy a VOP, mají přednost ustanovení Smlouvy před VOP.
 • Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 18.10.2006.
© 2oo6 - 2o24 by ARMIN spol. s r.o.. Všechna práva vyhrazena.
 
ARMIN spol. s r.o. na Facebook-u